EkoLan
menu

Słowniczek

 • Aneks – dokument wymagany w przypadku zmiany warunków umowy, w tym również kredytowej. Podpisanie aneksu jest konieczne na przykład przy przewalutowaniu kredytu, zmiany harmonogramu płatności, czy też wyłączeniu z kredytu współkredytobiorcy. Za aneksy w większości banków trzeba zapłacić. Warto wiedzieć ile.
 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – instytucja zbierająca od banków i przechowująca informacje dotyczące wszelkich zobowiązań kredytowych, zarówno tych spłacanych terminowo, jak i z opóźnieniami i zaległościami. Dane pozyskiwane z BIK mają wpływ na decyzję banku o przyznaniu kredytu bądź odmowie.
 • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa, według której największe banki działające w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w EUR na ustalony okres (na przykład na 3 miesiące – EURIBOR 3M, na 6 miesięcy- EURIBOR 6M).
 • Hipoteka - forma zabezpieczenia wierzytelności banku, ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa wraz z wierzytelnością, to znaczy po spłaceniu kredytu. Kredytobiorca nadal jest właścicielem nieruchomości, natomiast bankowi przysługuje prawo jej zbycia w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec właściciela
 • Karencja – przesunięcie w czasie rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych kredytu od momentu jego wypłaty. Podczas karencji klient płaci tylko raty odsetkowe (bez raty kapitałowej).
 • Kontrola inwestycji - opinia o przedmiocie kredytowania, wykonana przez upoważnionego pracownika Banku posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane lub firmę zewnętrzną działającą na zlecenie Banku na podstawie analizy kosztów inwestycji, stopnia zaawansowania realizacji inwestycji, stopnia zaangażowania wkładu własnego przez Kredytobiorcę oraz zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • Kredytowany wkład finansowy – banki standardowo kredytują określoną część wartości nieruchomości, np. 80%. Oznacza to, że klient powinien dysponować 20% wkładem własnym. Jeżeli chce uzyskać wyższy kredyt, pozostała kwota traktowana jest przez bank, jako brakujący wkład własny i wymaga dodatkowych zabezpieczeń (ubezpieczenia brakującego wkładu własnego).
 • Księga wieczysta – rejestr stanu prawnego nieruchomości. Odpis z księgi wieczystej zawiera informacje m.in. o nieruchomości, jej właścicielach oraz prawach i obciążeniach związanych z daną nieruchomością. Udzielając kredytu, bank wpisuje w dziale IV dotyczącym obciążeń hipotecznych informacje o udzielonym kredycie, zabezpieczanym przez daną nieruchomość.
 • LIBOR (London Interbank Offred Rate) – wskaźnik nazywany potocznie ceną pieniądza w Europie. Jest to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie. Na jej podstawie banki wyliczają oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w walutach USD, EUR, CHF. Niektóre banki wyliczają oprocentowanie na podstawie stopy za 3 miesiące (tzw. LIBOR 3M), inne na podstawie stopy 6-miesięcznej (LIBOR 6M).
 • LTV (loan to value) – wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu wobec jego zabezpieczenia, jest to, zatem stosunek wartości kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Przy finansowaniu zakupu mieszkania w całości z kredytu współczynnik ten wynosił 100%. Przy 20% wkładu własnego jest to 80%. Można ustalić go, odejmując od 100% wkład własny.
 • Marża - stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank, będąca składnikiem oprocentowania kredytu. Wysokość marży zależy od celu kredytowania, kwoty kredytu i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania
 • Operat szacunkowy - dokument zawierający wycenę nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę otrzymaną z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Oprocentowanie kredytu – składa się ze stawki np. WIBOR, EURIBOR lub LIBOR oraz marży banku. Pierwszy element jest zmienny i niezależny od banku, natomiast marża zwykle jest stała i jest ustalana przez bank. Oprocentowanie ustalane jest, jako suma marży banku oraz zmiennej stopy referencyjnej odpowiedniej dla waluty, w jakiej udzielany jest kredyt. Co trzy lub sześć miesięcy bank przedstawia informację o zmianie oprocentowania kredytu, co wiąże się z zmianą WIBORU, LIBORU czy EURIBORU.
 • Raty malejące – jest to taki sposób spłacania rat kredytowych, w którym każda rata kredytowa składa się z równej część kapitałowej oraz malejącej części odsetkowej naliczanej od aktualnej kwoty zadłużenia. Z miesiąca na miesiąc rata kredytowa będzie coraz niższa (poza sytuacją wzrostu kursu walutowego). Ten system wymaga jednak wyższej zdolność kredytowej niż w przypadku rat równych.
 • Raty równe – jest to taki sposób spłacania rat kredytowych, w którym każda rata (suma odsetek i kapitału) ma taką samą wysokość, jak pozostałe. Należy przy tym pamiętać, że przy kredytach walutowych wysokość rat równych jest podawana w danej walucie. Po przeliczeniu na złotówki mogą się od siebie różnić, co zależy od bieżącego kursu walut wobec złotówki.
 • Ryzyko kursowe – dotyczy wyłącznie kredytów walutowych (EURO, USD, CHF i inne). Jest to ryzyko wzrostu wartości waluty, w której rozliczany jest kredyt. Jeśli waluta podrożeje, koszt spłacanego kredytu będzie wyższy.
 • Ryzyko stopy procentowej – ryzyko wzrostu oprocentowania kredytu w wyniku wzrostu WIBOR, LIBOR lub EURIBOR (patrz punkt poprzedni). W efekcie wyższe mogą być odsetki, a tym samym wysokość miesięcznej raty kredytu do spłaty. Ryzyko to dotyczy zarówno kredytów w złotych, jak i udzielanych w walucie obcej. Może się również zdarzyć sytuacja odwrotna: spadek stopy procentowej obniży odsetki, a także ratę kredytową.
 • Scoring – punktowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt odnosząca się do jego danych osobowych i majątkowych. Na jej podstawie bank szacuje ryzyko udzielenia kredytu. Każdy z banków może przyjmować inne wskaźniki. Scoring bankowy nie wpływa na zdolność kredytową.
 • Spread walutowy – jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej pary walut (np. EUR/PLN) według przeliczników bankowych bądź w kantorze. Kurs kupna to cena, za jaką daną walutę bank może kupić od klienta, a kurs sprzedaży określa, za ile daną walutę można kupić od banku. Oczywiście ten pierwszy kurs jest zawsze niższy od kursu sprzedaży. W przypadku kredytów hipotecznych jest to o tyle ważne, że kredyt w walucie obcej jest wypłacany według kursu kupna, a spłacany według kursu sprzedaży. Do spłaty pozostaje, zatem danego dnia więcej o wielkość spreadu walutowego.
 • Transza kredytu – część kredytu wypłacana przez bank. Niektóre banki pobierają opłatę od klienta za inspekcję nieruchomości dokonaną przez bank przed wypłatą transzy. To klient uruchamia transze, przekazując bankowi dyspozycję. Bank ma zazwyczaj kilka dni na uruchomienie środków (warto wiedzieć, ile). Termin wypłaty transzy kredytu powinien być zbieżny z harmonogramem wpłat zawartym w umowie z deweloperem.
 • Ubezpieczenie pomostowe (przejściowe) – do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości bank zabezpiecza się podwyższając marżę kredytu do czasu ustanowienia hipoteki albo ubezpieczając kredyt (koszt ubezpieczenia pokrywa kredytobiorca). Po dostarczeniu odpisu z księgi wieczystej, z wpisaną w dziale IV hipoteką na rzecz banku kredytującego, bank odpowiednio obniża marżę lub przestaje pobierać składkę z tytułu ubezpieczenia pomostowego.
 • WIBOR – stopa procentowa, według której największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres (na przykład na 3 miesiące – WIBOR 3M, na 6 miesięcy – WIBOR 6M).
 • Wycena nieruchomości - oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu, wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę otrzymaną z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; wycena nieruchomości podlega weryfikacji co do jej zawartości merytorycznej i formalno-prawnej przez upoważnionego pracownika Banku
 • Zdolność kredytowa – zdolność klienta do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, określona przez bank na podstawie własnych kryteriów. To ona w dużej mierze decyduje o przyznaniu kredytu bądź odmowie. Czasem bank weryfikuje zdolność kredytową już w trakcie trwania umowy kredytowej, ale w praktyce, jeśli klient spłaca kredyt rzetelnie, zdarza się to bardzo rzadko.
Wyszukiwarka